HERO TO ZERO S1:E1

SYNOPSIS

Episode 1 from the series, Hero to Zero.